Monthly Archives: november 2021

Közgyűlési meghívó 2021

Category : Uncategorized

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Margitszigeti Atlétikai Club (székhelye: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.)

Kedves Tagok! Kedves Sportolók!

Ezúton meghívom Önöket Egyesületünk közgyűlésére.

A közgyűlés helye (a székhelytől eltérően): Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum – 1007 Budapest, Margitsziget

A közgyűlés ideje: 2021. november 30. kedd 17:00 óra

A megismételt közgyűlés helye, ideje: Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum – 1007 Budapest, Margitsziget, 2021. november 30. kedd 18:00 óra

A megismételt közgyűlésre vonatkozó szabályok:

A közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagok fele plusz egy fő jelen van. Határozatait – amennyiben az Alapszabály máshogy nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. A határozatképtelenség miatt legalább 1 óra elteltével, de 15 napon belül megismételt közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a következményekre történő előzetes – az eredeti meghívóban történő – felhívás után határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül.

Tervezett napirend:

  1. napirendi pont: levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és –hitelesítők, mandátumvizsgáló, szavazatszámláló bizottságot megválasztása
  2. napirendi pont: 2020. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai beszámoló jóváhagyása
  3. napirendi pont: 2021. évi költségvetés-tervezet és szakmai terv elfogadása
  4. napirendi pont: Tisztújítás: Lemondott: Rátkai Tamás elnök, Valentinyi Pál elnökségi tag, Daruka Eszter Júlia felügyelő bizottsági elnök, Molnár Barbara Katalin felügyelő bizottsági tag
  5. napirendi pont: Székhely módosítás
  6. napirendi pont: Alapszabály módosítás

A napirendi pontokkal kapcsolatos írásbeli anyagok Vajda Zsuzsanna elnökségi tagnál tekinthetők meg.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől (elnökség) a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv (elnökség) jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv (elnökség) nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A jelen meghívó http://margitszigetiac.hu/ honlapon és a Margitszigeti Atlétikai Club facebookján is közzétételre került.

Jogait kizárólag az a tag gyakorolhatja, akinek a joggyakorlását megelőző hónap utolsó napjáig vonatkoztatott időszakra tagdíjhátraléka nincs. A közgyűlésen minden résztvevő tagot egy szavazat illet meg. Képviseletnek (a törvényes képviselet eseteit kivéve) helye nincs. A kiskorú tagot a törvényes képviselője képviseli.

Budapest, 2021. november 14.

Üdvözlettel:

MAC ELNÖKSÉG:

Vajda Zsuzsanna – Egyesület képviseletére jogosult elnökségi tagja