Monthly Archives: november 2023

Közgyűlési meghívó 2023

Category : Uncategorized

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Kedves Tagok!

Kedves Sportolók!

Ezúton meghívom Önöket Egyesületünk rendes éves közgyűlésére.

A közgyűlés helye (a székhelytől eltérően): még pontosítás alatt

A közgyűlés ideje: 2023. december 19. kedd 18:30 óra

A megismételt közgyűlés helye, ideje: még pontosítás alatt.

2023. december 19. kedd 19:30 óra

A megismételt közgyűlésre vonatkozó szabályok:

A közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagok fele plusz egy fő jelen van. Határozatait – amennyiben az Alapszabály máshogy nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. A határozatképtelenség miatt legalább 1 óra elteltével, de 15 napon belül megismételt közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a következményekre történő előzetes – az eredeti meghívóban történő – felhívás után határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül.

Tervezett napirend:

  1. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása

  2. Napirendi pontok elfogadása

  3. Az egyesület 2023. évi eredményeinek ismertetése

  4. Az elnökség 2023. évi számviteli beszámolójának

    és a 2024. évre vonatkozó tervének ismertetése

  5. A Felügyelő Bizottság 2023. évi beszámolója

    és a 2024. évre vonatkozó munkatervének ismertetése

  6. Egyéb

A jelen meghívó http://margitszigetiac.hu/ honlapon közzétételre került.

Jogait kizárólag az a tag gyakorolhatja, akinek a joggyakorlását megelőző hónap utolsó napjáig vonatkoztatott időszakra tagdíjhátraléka nincs. A közgyűlésen minden résztvevő tagot egy szavazat illet meg. Képviseletnek (a törvényes képviselet eseteit kivéve) helye nincs. A kiskorú tagot a törvényes képviselője képviseli.

Budapest, 2023. november 18.

Üdvözlettel:

Vajda Zsuzsanna

elnök