Közgyűlési meghívó 2020

Közgyűlési meghívó 2020

Category : Club élet

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Margitszigeti Atlétikai Club

(székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 2. 1. em. 1.)

Kedves Tagok! Kedves Sportolók!

Ezúton meghívom Önöket Egyesületünk közgyűlésére.

A közgyűlés helye (a székhelytől eltérően): Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum – 1138 Budapest, Margitsziget 1.

A közgyűlés ideje: 2020. szeptember 22. kedd 16:00 óra

A megismételt közgyűlés helye, ideje: Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum – 1138 Budapest, Margitsziget 1.

  1. szeptember 22. kedd 17:00 óra

A megismételt közgyűlésre vonatkozó szabályok:

A közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagok fele plusz egy fő jelen van. Határozatait – amennyiben az Alapszabály máshogy nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. A határozatképtelenség miatt legalább 1 óra elteltével, de 15 napon belül megismételt közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a következményekre történő előzetes – az eredeti meghívóban történő – felhívás után határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül.

Tervezett napirend:

  1. napirendi pont: levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és –hitelesítők, mandátumvizsgáló, szavazatszámláló bizottságot megválasztása
  2. napirendi pont: 2019. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai beszámoló jóváhagyása
  3. napirendi pont: pénzügyi terv, 2020. évi költségvetés-tervezet és szakmai terv elfogadása
  4. napirendi pont: Elnökségi tisztújítás
  5. napirendi pont: Felügyelő bizottság tisztújítás
  6. napirendi pont: Székhely módosítás
  7. napirendi pont: Alapszabály módosítás
  8. napirendi pont: egyebek

A napirendi pontokkal kapcsolatos írásbeli anyagok a 1141 Budapest Gödöllői utca 3. szám alatt Vajda Zsuzsanna elnökségi tagnál tekinthetők meg.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől (elnökség) a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv (elnökség) jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv (elnökség) nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A jelen meghívó http://margitszigetiac.hu/ honlapon és a Margitszigeti Atlétikai Club facebookján is közzétételre került.

Jogait kizárólag az a tag gyakorolhatja, akinek a joggyakorlását megelőző hónap utolsó napjáig vonatkoztatott időszakra tagdíjhátraléka nincs. A közgyűlésen minden résztvevő tagot egy szavazat illet meg. Képviseletnek (a törvényes képviselet eseteit kivéve) helye nincs. A kiskorú tagot a törvényes képviselője képviseli.

Budapest, 2020. szeptember 07.

Üdvözlettel:

 

Monszpart Sarolta – Elnök